بازدید از کارخانه الکتروژن

بازدید جمعی از کارشناسان،متخصصین و فروشندگان الکتروموتور استان گلستان

photo_2019-06-27_11-24-29
photo_2019-06-27_11-23-56
photo_2019-06-27_10-53-28