شید سایبان و ذخیره انرژی – بسته

شید بسته یا دو منظوره – شید سایبان و ذخیره انرژی از نوارهای آلومینیم و پلی استر که توسط سیم آکریلیک بهم بافته شده اند با استفاده از ماشین آلات Karl Mayer آلمان و رعایت فنی ترین اصول استاندارد ساخته شده است. این پرده ها یا شیدینگ شیدینگاز آنجائیکه در کنترل نور و دما موثرند، به کنترل اقلیم گلخانه کمک می کنند.

مواد اولیه شید گلخانه با کیفت عالی شامل نخ PETمحکم و حداقل چروک و نوار آلومینیم می باشد. پرده شید ذخیره انرژی و سایبان دارای مواد افزودنی ضد یووی جهت مقابله با اشعات مضر ماوراء بنفش نور خورشید و گارانتی چهار ساله در پرنورترین نقاط ایران می باشد. این پرده ها در عرض های 25/5، 25/4، 25/3 متر موجود می باشند که متناسب با سایز در سیستم شید سایبان و ذخیره انرژی نصب می شوند.
امتیازات شید سایبان:

 • کاهش دمای گلخانه تا 7 درجه در روزهای آفتابی فصل تابستان از طریق منعکس کردن نور خورشید توسط نوار آلومینمیو جلوگیری از نزدیک شدن این نور به مجاورت گیاهان که کارآئیسیستم خنک کننده گلخانه را افزایش می دهد.
 • کاهش رطوبتاز طریق جذب و تبخیر آن در قسمت فوقانی شید
 • کنترل نور گلخانهبه مقدار20-10%از طریق منعکس ساختن نور
 • پرده حرارتیبا نگه داشتن گرمای ذخیره شده در طول روز در فصل زمستان و جلوگیری از به هدر رفتن آن در طول شب تا 7% ذخیره انرژی انجام می دهد. در هنگام شب، سطح زیرین آلومینمی پرده اشعات را تا 70% بسمت زمین منعکس می کند و در نتیجه موجب گرمایش بیشتر گلخانه می شود. بعلاوه نوار پلی استر نیز باعث جلوگیری از فرار گرما بهنگام شب از طریق مجاورت می شود که این پرده ها بخصوص در مناطق سرد بسیار مفید هستند و دمای گلخانه را تا 6 درجه افزایش می دهند که موجب صرفه جوئی و بهینه سازی مصرف سوخت و کمک به سیستم گرمایش می شود.
 • کاهش تعرق گیاهان و قطرات کندانساسیون و در نتیجهکاهش ایجاد بیماری های قارچی
 • تنظیم بهتر جابجائی هوا
 • رشد یکنواخت گیاهان در نتیجه توزیع مناسب اشعات نور خورشید.
 • صرفه جوئی در مصرف آب در فصل تابستان
 • پرده انرژی سیوینگ باعث ایجاد شرایط مناسب کار در گلخانه می شود.
 • جلوگیری از تغییرات ناگهانی دمای داخل گلخانه

 

پرده شید ذخیره انرژی و سایبان بموازات زمین و در حداکثر ارتفاع ممکن نسب می شود. هر چقدر ارتفاع محل نصب پرده بیشتر باشد حجم هوای بیشتری کنترل می شود و در نتیجه کنترل دمای داخل گلخانه بهبود می یابد.

شید سایبان و ذخیره انرژی – بسته

شید بسته یا دو منظوره – شید سایبان و ذخیره انرژی از نوارهای آلومینیم و پلی استر که توسط سیم آکریلیک بهم بافته شده اند با استفاده از ماشین آلات Karl Mayer آلمان و رعایت فنی ترین اصول استاندارد ساخته شده است. این پرده ها یا شیدینگ شیدینگاز آنجائیکه در کنترل نور و دما موثرند، به کنترل اقلیم گلخانه کمک می کنند.

مواد اولیه شید گلخانه با کیفت عالی شامل نخ PETمحکم و حداقل چروک و نوار آلومینیم می باشد. پرده شید ذخیره انرژی و سایبان دارای مواد افزودنی ضد یووی جهت مقابله با اشعات مضر ماوراء بنفش نور خورشید و گارانتی چهار ساله در پرنورترین نقاط ایران می باشد. این پرده ها در عرض های 25/5، 25/4، 25/3 متر موجود می باشند که متناسب با سایز در سیستم شید سایبان و ذخیره انرژی نصب می شوند.
امتیازات شید سایبان:

 • کاهش دمای گلخانه تا 7 درجه در روزهای آفتابی فصل تابستان از طریق منعکس کردن نور خورشید توسط نوار آلومینمیو جلوگیری از نزدیک شدن این نور به مجاورت گیاهان که کارآئیسیستم خنک کننده گلخانه را افزایش می دهد.
 • کاهش رطوبتاز طریق جذب و تبخیر آن در قسمت فوقانی شید
 • کنترل نور گلخانهبه مقدار20-10%از طریق منعکس ساختن نور
 • پرده حرارتیبا نگه داشتن گرمای ذخیره شده در طول روز در فصل زمستان و جلوگیری از به هدر رفتن آن در طول شب تا 7% ذخیره انرژی انجام می دهد. در هنگام شب، سطح زیرین آلومینمی پرده اشعات را تا 70% بسمت زمین منعکس می کند و در نتیجه موجب گرمایش بیشتر گلخانه می شود. بعلاوه نوار پلی استر نیز باعث جلوگیری از فرار گرما بهنگام شب از طریق مجاورت می شود که این پرده ها بخصوص در مناطق سرد بسیار مفید هستند و دمای گلخانه را تا 6 درجه افزایش می دهند که موجب صرفه جوئی و بهینه سازی مصرف سوخت و کمک به سیستم گرمایش می شود.
 • کاهش تعرق گیاهان و قطرات کندانساسیون و در نتیجهکاهش ایجاد بیماری های قارچی
 • تنظیم بهتر جابجائی هوا
 • رشد یکنواخت گیاهان در نتیجه توزیع مناسب اشعات نور خورشید.
 • صرفه جوئی در مصرف آب در فصل تابستان
 • پرده انرژی سیوینگ باعث ایجاد شرایط مناسب کار در گلخانه می شود.
 • جلوگیری از تغییرات ناگهانی دمای داخل گلخانه

 

پرده شید ذخیره انرژی و سایبان بموازات زمین و در حداکثر ارتفاع ممکن نسب می شود. هر چقدر ارتفاع محل نصب پرده بیشتر باشد حجم هوای بیشتری کنترل می شود و در نتیجه کنترل دمای داخل گلخانه بهبود می یابد.